Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


Definities:

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over verkoper, wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “247TailorSteel B.V.”, statutair gevestigd te ( 7051HS) Varsseveld aan de Markenweg nr. 11, waaronder begrepen de personen bij haar in dienst of andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld.
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over koper wordt bedoeld een ieder met wie 247TailorSteel B.V. een overeenkomst aangaat, of wil aangaan, aan of voor wie 247TailorSteel B.V. een aanbieding doet, aan of voor wie 247TailorSteel B.V. levert of aan of voor wie een prestatie door 247TailorSteel B.V. wordt verricht.

Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten alsmede nog te sluiten overeenkomsten met de koper, op alle aanbiedingen, leveranties, prestaties zijdens de verkoper, op alle offertes en aanbiedingen alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper.

Een algemene verwijzing door koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd binnen een termijn van zeven dagen en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.

247TailorSteel BV. is ten allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien.

Aanbod en overeenkomst:

Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van verkoper via website www.247TailorSteel.com of welk ander medium zijn vrijblijvend en binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door koper.
Aan de schriftelijke dan wel elektronische aanbiedingen op voormelde internetsite kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Een individuele prijsopgave aan de koper bindt verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk dan wel middels elektronische weg is gedaan en indien de koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.

Een (koop) overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is tot stand gekomen zodra verkoper de order van de koper uitdrukkelijk schriftelijk of middels elektronische weg bevestigt of indien verkoper zonder nadere kennisgeving aan de koper overgaat tot het uitvoeren van de order. Verkoper heeft, om haar moverende redenen het recht opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of de zekerheid niet naar verkoper ’s redelijk verlangen wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder een schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, voor zover de wet dit toelaat.

Indien tengevolge van een bestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langen dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden voor zover de wet dit toelaat.
Onder overmacht zal onder meer maar niet beperkt tot steeds zijn begrepen:
    a)  bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
    b)  vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of een van dezen of door derde(n);
    c)  vervoersmoeilijkheden en vervoersbelemmeringen van elke aard, waardor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkoper ’s bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
    d)  import- of exportbeperkingen van welke aard ook;

Prijzen:

De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens en exclusief BTW en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek/magazijn (EXW) volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding , behoudens voorzover in deze voorwaarden anders is bepaald.

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan- ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en integraal aan koper in rekening te brengen.

De emballage is niet in de prijs begrepen. Verkoper behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van koper voor rekening van koper te brengen. Emballage wordt niet teruggenomen.

Indien koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland ( in het kader van een intercommunautaire levering of anderszins), staat koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart koper, verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede website en andere mailuitingen zijn samengesteld kan verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van verkoper ontlenen.

Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d:. 

De verkoper staat er voor in dat alle informatie ter uitvoering van de overeenkomst niet anders dan met schriftelijke toestemming van de koper wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt . DXF Files blijven ten allen tijde het intellectuele eigendom van koper.

Levering:

Levering geschiedt af fabriek/ magazijn van verkoper, tenzij anders is overeengekomen.

Levering wordt geacht te zijn geschied op het tijdstip waarop de zaken de fabriek, dan wel het magazijn van de verkoper hebben verlaten dan wel op het tijdstip dat verkoper de koper heeft meegedeeld, dat de zaken ter verzending gereed liggen, al naar gelang welk tijdstip eerder ligt.
Dadelijk nadat het product geleverd is, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan opzet of grove schuld van de verkoper te verwijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal verkoper gerechtigd zijn de kosten van opslag van product aan de koper in rekening te brengen.

Indien koper, verkoper tijdig daartoe de wens te kennen geeft, is verkoper bereid op kosten van koper te verzekeren tegen transport- en andere schade voor het tijdvak gelegen tussen de dag van de risicoovergang op de koper en de dag dat de zaken in de feitelijke macht van de koper komen.

Levertijd:

De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
    a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
    b) de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens e.d. ;
    c) de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
    d) de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling of zekerheidsstelling dient te worden voldaan.

De overeengekomen levertijden zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en geven koper geen recht op ontbinding van de overeengekomen en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of grove schuld van verkoper bewijst.

Verkoper behoudt zich het recht voor tot deelleveringen en een naleveringstermijn van 14 dagen alsmede tot meer-of minder levering van 20 % bij op speciale bestelling vervaardigde goederen.

Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
Verkoper is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

Betaling:

Indien niet anders is overeengekomen, moet elke betaling geschieden bij vooruitbetaling en dient betaling binnen 24 uur plaats te vinden op de (post-) bankrekening van verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan koper is kenbaar gemaakt en zonder dat koper het recht heeft op enige niet uitdrukkelijke overeengekomen korting of verrekening.

Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de koper in rekening is gebracht. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening.

Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht heeft, vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de innig van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

De koopsom is terstond en ineens opeisbaar op het moment dat koper overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, toetreedt tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld, het bedrijf opheft of liquideert, dan wel daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel beslag onder hem wordt gelegd. 

Keuring en overnamebeproeving:

De koper zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

Garantie:

Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de koper bewijst dat zij binnen 14 dagen na de levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen 14 werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een klacht op.

De garantieverplichting van verkoper strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

De eventuele garantie van verkoper geldt niet, indien
    a) en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is;
    b) de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld , dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
    c) verkoper niet binnen 5 werkdagen na ontdekking in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;
    d) een jaar na de levering is verstreken;
    e) normale slijtage
    f) Indien de overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is verkoper’ s verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkoper’ s leverancier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

Aanvaarding en reclames:

De koper kan zich er, onverminderd het bepaalde in het “Garantie” niet op beroepen dat de afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst en kan zich evenmin beroepen op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, indien hij niet binnen 14 dagen na aflevering hiervan aan de verkoper kennis heeft gegeven. Indien een melding niet schriftelijk wordt gedaan, dient de klacht zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 7 dagen, door de koper schriftelijk te worden bevestigd.

De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de zaken zijn verwerkt of indien op enig andere wijze de oorspronkelijke staat van de geleverde zaken is gewijzigd. De bewijslast dat de afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst rust op de koper.

In geval van een klacht over de geleverde zaken is de koper verplicht de verkoper de gelegenheid te geven om de gegrondheid van een klacht na te gaan; hij zal de verkoper de gelegenheid geven de zaken waarover werd geklaagd te onderzoeken en deze zonodig voor het voor het onderzoek mee te nemen.

Ook zal de koper meewerken aan het onderzoek van de verkoper, voor zover dat in redelijkheid van hem gevergd kan worden. De koper zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de klacht wordt bemoeilijkt. De verkoper is verplicht het onderzoek op de minst bezwarende wijze te verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de koper indien de klacht ongegrond blijkt.

In geval van onbetekende tekortkomingen, met name die welke het voorzien gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De verkoper zal tekortkomingen, welke tekortkoningen te wijten zijn aan de verkoper, alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Dit laat onverlet de bevoegdheid zich op een wettelijk opschortingsrecht te beroepen.

Eigendomsvoorbehoud:

Door de verkoper geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat aan de volgende volledig is voldaan;
    • de koper heeft geleverde partijen betaald en tevens alle overige openstaande bedragen voldaan;
    • de koper heeft krachtens door de verkoper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of bijkomende diensten betaald tot welke de verkoper verplicht is krachtens de overeenkomst die tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken verplicht;
    • de koper is eventuele verplichtingen tot schadevergoeding nagekomen, die zijn ontstaan door de niet-nakoming door de koper van een overeenkomst welke tot levering van zaken verplicht. 
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd geleverde zaken waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag met een minimum van € 250,-. De koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen bij alle maatregelen die de verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot nakoming van de in het artikel “Garantie” van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de verkoper en behoudens het bepaalde in de vorige alinea is alle aansprakelijkheid van de verkoper, zoals voor bedrijfsschade, indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

De verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
    • schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens;
    • beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verkoper, komt in alle gevallen schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de door de verkoper gesloten verzekering wordt uitbetaald.

Door de verkoper verschuldigd geworden schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de op grond van de betreffende overeenkomst door verkoper aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief BTW, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verkoper.

De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.

Forum- en rechtskeuze:

Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

Iedere rechtsvordering ingevolge een overeenkomst tussen verkoper en koper zal worden ingesteld voor de bevoegde Nederlandse rechter ter plaatse waar verkoper gevestigd is. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van verkoper. Verkoper behoudt zich dan ook het recht voor om rechtsvorderingen jegens koper in te stellen naar het recht van het land én voor de bevoegde rechter ter plaatse waar koper woonachtig of gevestigd is.

Offerte aanvragen?

Profiteer van de snelheid van onze Sophia®-software:

Prijzen berekenen via Sophia®